midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Thiết bị giám sát liều chiếu xạ bị phơi nhiễm cá nhân

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

EcotestCARD

EcotestCARD

Direct reading personal dosimeter for personnel exposure monitoring.
EcotestCARD can be used either independently or within the automated system of personal dosimetry control ASIDC-21.
The dosimeter allows storing dose accumulation history with real time reference in the non-volatile memory, and communicating it to the computer. If the programmed threshold levels of gamma dose or its rate are exceeded, light and audio alarms are actuated.

More

Personal Dosimeter DKG-21M

Personal Dosimeter DKG-21M

Direct reading personal dosimeter in a damp and dustproof body with a high ingress protection rating, designed for use by the Army, Ministry of Emergencies and Civil Defense in conditions of significant temperature oscillations and high dustiness of atmosphere.

More

PDC ECOMONITOR SOFTWARE

PDC ECOMONITOR SOFTWARE

The software can be used by companies and institutions, as well as by individual users to program DKG-21 “EcotestCARD” and DKG-21M dosimeters and also for reading and computer processing of dosimetric measurement results of DKG-21 “EcotestCARD”, DKG-21M, MKS-U and MKS-07 “POSHUK” dosimeters.

More

ASIDC Ecotest

ASIDC Ecotest

ASIDC Ecotest is a new-generation software for automated systems of individual dosimetry control. It is designed to control the accumulated doses of staff at the nuclear power facilities and at the institutions dealing with gamma radiation sources.

More

ASIDC-21

ASIDC-21

The system is designed to control the accumulated doses of staff at the nuclear power facilities and at the institutions dealing with gamma radiation sources. DKG-21 EcotestCARD and DKG-21M personal gamma radiation dosimeters which meet the requirements of IEC 61526 standard are the key element of the system. ASIDC-21 also includes the IR port adapters for data transfer between the dosimeters and the PC, as well as the ASIDC Ecotest software.

More

Emergency dosimetric (EPD) kit

Emergency dosimetric (EPD) kit

Standalone portable kit for individual dosimetry control for emergency groups and teams of NPP radiation surveillance or State Emergency Service of Ukraine (SESU) task units has been developed on the basis of our new software ASIDC Ecotest. The kit is designed to measure individual dose equivalent of gamma radiation and keep automated database of accumulated dose of personnel of emergency groups and teams of NPP radiation surveillance or SESU task units during emergencies.

More

EcotestCARD EcotestCARD Đọc trực tiếp đo liều cá nhân để theo dõi phơi nhiễm nhân sự. EcotestCARD có thể được sử dụng độc lập hoặc trong hệ thống tự động kiểm soát liều lượng cá nhân ASIDC-21. Liều kế cho phép lưu trữ lịch sử tích lũy liều với tham chiếu thời gian thực trong bộ nhớ không bay hơi, và truyền nó tới máy tính. Nếu mức ngưỡng được lập trình của liều gamma hoặc tốc độ của nó vượt quá, báo động âm thanh và ánh sáng được kích hoạt. Hơn Thước đo cá nhân DKG-21M Thước đo cá nhân DKG-21M Đọc trực tiếp liều kế cá nhân trong một cơ thể chống ẩm và chống bụi với mức độ bảo vệ cao, được thiết kế để sử dụng bởi Quân đội, Bộ Cấp cứu và Bộ Quốc phòng trong điều kiện dao động nhiệt độ đáng kể và bụi bặm cao. Hơn PHẦN MỀM ECOMONITOR PDC PHẦN MỀM ECOMONITOR PDC Phần mềm này có thể được sử dụng bởi các công ty và tổ chức, cũng như bởi người dùng cá nhân để lập trình DKG-21 “EcotestCARD” và DKG-21M dosimeters và cũng để đọc và xử lý máy tính kết quả đo lường đo lường của DKG-21 “EcotestCARD”, DKG- 21M, MKS-U và MKS-07 "POSHUK" liều kế. Hơn ASIDC Ecotest ASIDC Ecotest ASIDC Ecotest là một phần mềm thế hệ mới cho các hệ thống tự động kiểm soát liều lượng cá nhân. Nó được thiết kế để kiểm soát liều tích lũy của nhân viên tại các cơ sở điện hạt nhân và tại các tổ chức xử lý các nguồn bức xạ gamma. Hơn ASIDC-21 ASIDC-21 Hệ thống này được thiết kế để kiểm soát liều tích lũy của nhân viên tại các cơ sở điện hạt nhân và tại các tổ chức xử lý các nguồn bức xạ gamma. DKG-21 EcotestCARD và DKG-21M liều kế gamma cá nhân đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 61526 là yếu tố quan trọng của hệ thống. ASIDC-21 cũng bao gồm các bộ tiếp hợp cổng hồng ngoại để truyền dữ liệu giữa các liều kế và PC, cũng như phần mềm ASIDC Ecotest. Hơn Bộ dụng cụ đo liều khẩn cấp (EPD) Bộ dụng cụ đo liều khẩn cấp (EPD) Bộ dụng cụ cầm tay độc lập để kiểm soát liều lượng cá nhân cho các nhóm khẩn cấp và đội giám sát bức xạ NPP hoặc các đơn vị nhiệm vụ khẩn cấp của Ukraine (SESU) đã được phát triển trên cơ sở phần mềm ASIDC Ecotest mới của chúng tôi. Bộ dụng cụ này được thiết kế để đo liều lượng cá nhân tương đương với bức xạ gamma và giữ cơ sở dữ liệu tự động về liều tích lũy của nhân viên của các nhóm khẩn cấp và đội giám sát bức xạ NPP hoặc đơn vị nhiệm vụ SESU trong trường hợp khẩn cấp. Hơn

blogger LinkedIn Twitter Facebook