midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức  >>  Liều kế cá nhân RADOS TLD Dosimeter for RE-2000 Readers

Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

manufactured by mirion technologies (rados) oy

RADOS TLD badge for Hp(0.07) and Hp(10) including LiF:Mg,Ti or LiF:Mg,Cu,P
RADOS TLD badge

RADOS Thermoluminescence Dosimetry system covers a wide range of applications:

RADOS TLD System includes all the components needed for easy and accurate Personal Dosimetry. Easy adaption of high sensitive TL-materials and low noise photon counting measurement method makes the RADOS system extremely suitable for environmental dosimetry.

Ingenious dosimeter card construction and high measurement range bring the advantages of an automatic reader to clinical dosimetry applications.

The RADOS badge design allows the exchange of filter materials, filter thickness and TL materials. This is both to satisfy the needs of different applications and also to offer the possibility of applying new TL-materials easy.

The standard TLD dosimeter card consists of a coded slide placed in a slide holder, with or without filters, and carried inside the dosimeter cover. The slide has four positions for the detectors (pellets, chips or rods). The detectors are not attached to the slide positions and any required number of

positions up to four can be used. This makes it possible to handle the elements separately (e.g. extremity or clinical dosimetry).

OVERVIEW • Measurement of Hp(10) and Hp(0.07) over the wide energy range (X-ray, photon, beta) • Smart badge design allows the exchange of filter materials, filter thickness and TL- materials. • Suitable for pellets, chips and rods • Barcode or hole code identification • Available in 6 different colors • Automatic processing with MIRION RE2000 TLD reader KEY FEATURES Labs and Education Industrial and Healthcare Manufacturing Homeland Security & Defense Nuclear Power The Mirion TLD dosimeter is a compact whole body dosimeter designed to measure deep dose and skin dose over the entire energy range. APPLICATIONS: • Any occupational worker with potential exposure to gamma, X-ray, beta and/or neutron radiation. • Workers in nuclear power plants, research laboratories, hospitals, universities and industrial applications

TỔNG QUÁT • Đo Hp (10) và Hp (0,07) qua phạm vi năng lượng rộng (X-quang, photon, beta) Thiết kế huy hiệu thông minh cho phép trao đổi vật liệu lọc, độ dày của bộ lọc và vật liệu TL. • Phù hợp cho các viên, chip và que • Mã vạch hoặc mã lỗ xác định • Có 6 màu khác nhau • Chế biến tự động với MIRION RE2000 Người đọc TLD Các tính năng chính Phòng thí nghiệm và Giáo dục Công nghiệp và Y tế Chế tạo Quê hương Bảo vệ & Phòng thủ Nguyên tử Quyền lực Máy đo liều Mirion TLD là một máy đo liều lượng toàn thân được thiết kế để đo liều sâu và liều da trong toàn bộ phạm vi năng lượng. CÁC ỨNG DỤNG: • Bất kỳ công nhân lao động có tiềm năng tiếp xúc với gamma, tia X, beta và / hoặc neutron sự bức xạ. • Công nhân trong các nhà máy điện hạt nhân, nghiên cứu phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường đại học và ứng dụng công nghiệp  DOSIMETER CONSTRUCTION The standard TLD dosimeter card consists of a coded slide placed in a slide holder, and carried inside the dosimeter cover. The slide has four positions for the detectors (pellets, chips or rods). The detectors are not attached to the slide positions and any required number of positions up to four can be used. This makes it possible to handle the elements separately (e.g. extremity or clinical dosimetry). The filter positions (front and back of the holder) may be equipped with up to 1 mm thick Al filters, or it is possible for the customer to insert filters of their own choice. The fourth detector position is for measuring shallow (skin) dose produced by betas and low energy photons. The name tag (on the back side of the cover) and a barcoded number of the slide are visible through the dosimeter cover 
Thẻ đo liều kế TLD tiêu chuẩn bao gồm một trang trình bày mã hoá đặt trong ngăn trượt, và mang theo bên trong máy đo liều kế che. Trượt có bốn vị trí cho các máy dò (viên, chip hoặc que). Các máy dò không được gắn vào slide vị trí và số vị trí yêu cầu của vị trí lên tới bốn có thể được sử dụng. Điều này làm cho nó có thể xử lý các yếu tố riêng biệt (ví dụ như liều cực hoặc liều lượng lâm sàng). Các vị trí bộ lọc (mặt trước và mặt sau của giá đỡ) có thể là được trang bị bộ lọc Al dày 1 mm, hoặc có thể cho khách hàng để chèn các bộ lọc của sự lựa chọn của riêng họ. Các vị trí máy dò thứ tư dùng để đo liều nông (da) được tạo ra bởi các photon năng lượng thấp và năng lượng thấp. Thẻ tên (ở mặt sau bìa) và thẻ số thanh trượt của slide có thể nhìn thấy thông qua ống hút liều kế 

blogger LinkedIn Twitter Facebook