midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>   >>  Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ RHandy

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  The RHandy portable Fast Responding Radiation Detector and Dose Rate Meter will instantly measure any material for the presence of radioactivity whether it is clothing, food, water or even air. The adjustable alarm threshold setting can be set to a predetermined radiation level or the recommended factory default alarm threshold can be used.

 

Operation of the RHandy is completely automatic once the easy-to-set operational parameters have been decided upon. Simply position the unit in close proximity to the object that needs to be scanned and listen for the varying audio alarm to sound and/or the displayed readings to increase. In addition to the units fast response there is a resettable accumulated Dose that can be used for personal absorbed Dose or can be located near the air intake to a home for accumulated Dose tracking of air filters. Tracking of the air intake filter will provide vital information when to switch off the air and when to change the filter. The selectable display readout will show the desired units of measure such as Counts per Second (CPS), or Dose-Rate (Sv/hr, or R/hr). The displayed radiation level is auto-scaling with warning messages.

 

rhandy standalone

 

 

 

 

 

Portable

 

Simply position the unit in close proximity

to the object that needs to be scanned.

Instantly measures any material for the presence of radioactivity whether it is clothing, food, water or even air

Simple

 

RadCom has designed an easy to use fast responding portable radiation detector providing early warning of the presence of radiation contamination that anyone can use.

Display

 

The selectable display readout will show the desired units of measure such as Counts per Second (CPS) or Dose Rate (nSv/h, μSv/h or mSv/h) or (nR/h, μR/h or mR/h, R/h). The displayed radiation level is auto-scaling with warning messages

 

Detector

 

In addition to the fast response of the units, the adjustable alarm threshold parameter can be set to a predetermined radiation level or the recommended factory default alarm threshold.

Operation of the RHandy is completely automatic once the easy to set operational parameters have been decided upon.

 

 

 

 

Dose Meter

 

There is a resettable accumulated dose parameter that can be used for personal absorbed dose monitoring.

This feature can also be used for monitoring the home's air intake. Tracking of the air intake filter will provide vital information such as when to switch off the air and when to change the filter.

Visual and Audio

 

Listen for the varying audio alarm to sound and/or watch the displayed readings to increase.

Specifications

Mechanical

 • Rugged Case 11.04L x 5.97W x 2.97H cms (4.35” L x 2.35” W x 1.17” H)
 • Display Window 3.58L x 4.22W cms (1.4” L x 1.66” W)
 • Five Push Button Actuation
 • Mini USB Connector for Internal Battery Charging
 • Thru-hole Arrangement for Maximum Radiation Energy Penetration
 • Thru-hole for Audio Alarm
 • Weight 0.25 lbs (200g)

Electronics

 • Micro-Controller Based Architecture
 • 6.35cm (2.5")  LCD with Backlight
 • Resolution: 128 x 128
 • Backlight Auto-Off (180 seconds) with Push Button Auto-On
 • 1.5” L x 0.5” Mica-Window GM Tube
 • Audio Alarm
 • Stable Low Noise H.V. Power Supply
 • Internal 100 KB Flash Ram
 • Internal Rechargeable Li Ion Battery with Charging LED indicator
 • Battery Life:  10 hours of continuous operation
 • Battery Recharge Time:  4.5 hours based on 2200mAh Battery

 Thiết bị phát hiện bức xạ và bộ đếm liều lượng phản ứng nhanh của RHandy sẽ ngay lập tức đo bất kỳ vật liệu nào cho sự hiện diện của phóng xạ cho dù đó là quần áo, thực phẩm, nước hoặc thậm chí là không khí. Cài đặt ngưỡng cảnh báo có thể điều chỉnh có thể được đặt thành mức bức xạ xác định trước hoặc ngưỡng báo động mặc định của nhà máy được khuyến nghị có thể được sử dụng.

 Hoạt động của RHandy hoàn toàn tự động khi các thông số vận hành dễ cài đặt đã được quyết định. Đơn giản chỉ cần định vị thiết bị gần với đối tượng cần được quét và nghe báo thức âm thanh khác nhau để phát âm thanh và / hoặc các chỉ số được hiển thị tăng lên. Ngoài các phản ứng nhanh đơn vị có một liều tích lũy có thể đặt lại có thể được sử dụng cho liều hấp thụ cá nhân hoặc có thể được đặt gần không khí vào nhà để tích lũy theo dõi liều lượng của bộ lọc không khí. Việc theo dõi bộ lọc lấy khí sẽ cung cấp thông tin quan trọng khi tắt máy và khi nào cần thay bộ lọc. Màn hình hiển thị có thể chọn hiển thị sẽ hiển thị các đơn vị đo lường mong muốn như Số lượng mỗi giây (CPS) hoặc Tỷ lệ liều (Sv / giờ hoặc R / giờ). Mức độ bức xạ được hiển thị là tự động mở rộng quy mô với các thông báo cảnh báo.   rhandy độc lập           Di động  Đơn giản chỉ cần đặt đơn vị ở gần đối tượng cần được quét. Ngay lập tức đo bất kỳ vật liệu nào cho sự hiện diện của phóng xạ cho dù đó là quần áo, thực phẩm, nước hoặc thậm chí là không khí Đơn giản  RadCom đã thiết kế dễ dàng sử dụng máy dò bức xạ di động đáp ứng nhanh chóng, cung cấp cảnh báo sớm về sự hiện diện của ô nhiễm bức xạ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Trưng bày  Màn hình hiển thị có thể chọn sẽ hiển thị các đơn vị đo lường mong muốn như Đếm mỗi giây (CPS) hoặc Tỷ lệ Liều (nSv / h, μSv / h hoặc mSv / h) hoặc (nR / h, μR / h hoặc mR / h, R / h). Mức độ bức xạ được hiển thị là tự động mở rộng quy mô với các thông báo cảnh báo   Máy dò  Ngoài phản ứng nhanh của các đơn vị, thông số ngưỡng cảnh báo có thể điều chỉnh có thể được đặt thành mức bức xạ xác định trước hoặc ngưỡng báo động mặc định của nhà máy được đề xuất. Hoạt động của RHandy là hoàn toàn tự động khi dễ dàng thiết lập các thông số vận hành đã được quyết định.         Dose Meter  Có một tham số liều tích lũy có thể đặt lại có thể được sử dụng để theo dõi liều hấp thụ cá nhân. Tính năng này cũng có thể được sử dụng để theo dõi lượng không khí trong nhà. Việc theo dõi bộ lọc lấy khí sẽ cung cấp thông tin quan trọng như khi nào tắt máy và khi nào cần thay bộ lọc. Hình ảnh và âm thanh  Lắng nghe báo thức âm thanh khác nhau để phát âm thanh và / hoặc xem các bài đọc được hiển thị để tăng lên.

Software

 • Menu Driven User Interface
 • Menu Feature Selection Controlled by a Five Push Button Actuation
 • Selectable Features: Sensitivity, Date and Time, Units of Measure, Readings Update, Accumulation Time, Language
 • Up to 6 Digit Auto-Scaling Displayed Radiation Level
 • Selectable Displayed Units  -  CPS, Sv/hr, R/hr, (with auto scaling readout)
 • Base Sampling Rate is 200 mSec, Screen Updates Every 1/Second
 • Battery Level Indicator: Three Bars for Full Battery, Low Battery Warning Message Bar Flashing with Audio Beep, Unit Auto Off when battery is depleted
 • Warning Messages: Scanning, Charge Battery, Initializing, Alarming, High Level Alarm, System Error, Calibration Required

Response/Sensitivity

 • Energy Range:  30 KeV – 1.5 MeV
 • Dose Rate Range:  0.01µSv/hr  to 1.0 Sv/hr (1.0 µR/hr to 100.0 R/hr)
 • Gamma Sensitivity: 60Co 18 (cps/mR/hr)
 • Beta Sensitivity:  I-131 (max. 606 KeV) Efficiency on contact is 97%
 • Fast Scanning Response:  30.0 nSv/hr (3.0 µR/hr) Change Over Ambient Background.
 • Operating Temperature Range: -20  -  +70 0C
 • Accumulated Dose:  4000mSv (resettable)
 • R

blogger LinkedIn Twitter Facebook