midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Nhập khẩu nguồn phóng xạ  >>  Nhập khẩu nguồn chuẩn dạng đĩa dùng để chuẩn máy hoặc thí nghiệm

Nhập khẩu nguồn phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

ISOTOPE ACTIVITY HALF-LIFE ENERGIES (KeV)
Barium133 1uCi 10.7 years Gamma: 81.0, 356.0
Cadmium109 1uCi 453 days Gamma: 88.0
Cesium137 1uCi 30.1 years Gamma: 32, 661.6
Beta: 511.6, 1173.2
Cesium137 5uCi 30.1 years Gamma: 32, 661.6
Beta: 511.6, 1173.2
Cesium137 10uCi 30.1 years Gamma: 32, 661.6
Beta: 511.6, 1173.2
Cobalt57 1uCi 270 days Gamma: 122.1
Cobalt60 1uCi 5.27 years Gamma: 1173.2, 1332.5
Europium152 1uCi 13.5 years Gamma: 121.8, 344.3, 1408.0
Manganese54 1uCi 312 days Gamma: 834.8
Sodium22 1uCi 2.6 years Gamma: 511.0, 1274.5
Strontium90 0.1uCi 28.5 years Beta: 546.0
Thallium204 1uCi 3.78 years Beta: 763.4
Polonium210 0.1uCi 138 days Alpha: 5304.5
Zinc65 1uCi 244 days Gamma: 511.0, 1115.5

blogger LinkedIn Twitter Facebook