midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo  >>  Quần áo, váy, tạp dề chì chống phóng xạ chúng tôi cung cấp

Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

 
 

 

 

 

 

 

 

AP-BRPR- Back Relief Apron - Premier .50mm Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BRLF- Back Relief Apron - Lead-Free .50mm Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BRLW- Back Relief Apron - Light Lead .50mm

 

Front Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BRST-  Back  Relief  Apron -  Lead  .50mm Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BAPR-  Buckle  Apron  -  Premier  .50mm  Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BALF-  Buckle  Apron  -  Lead-Free  .50mm  Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BALW- Buckle Apron - Light Lead .50mm Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-BAST-  Buckle  Apron  -  Lead  .50mm  Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

AP-FBPR-  Flexback  Apron  -  Premier  .50mm  Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-FBLF- Flexback Apron - Lead-Free .50mm Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-FBLW- Flexback Apron - Light Lead .50mm Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-FBST-  Flexback  Apron  -  Lead  .50mm  Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-SDPR- Surgical Drop Apron - Premier .50mm Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-SDLF- Surgical Drop Apron - Lead-Free .50mm

Front Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-SDLW- Surgical Drop Apron - Light Lead .50mm

Front Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-SDST- Surgical Drop Apron - Lead .50mm Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-TAPR- Tie Apron - Premier .50mm Front Protection

- PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-TALF-  Tie  Apron  -  Lead-Free  .50mm  Front

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

AP-TALW-  Tie  Apron  -  Light  Lead  .50mm  Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-TAST- Tie Apron - Lead .50mm Front Protection -

 

PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-UAPR-  Urology  Apron  -  Premier  .50mm  Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-UALF- Urology Apron - Lead-Free .50mm Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD

 

 

 

 

 

 

 

AP-UALW- Urology Apron - Light Lead .50mm Front

 

Protection - PROTECTIVE X-RAY SHIELD