midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Thiết bị giám sát liều bức xạ khu vực

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

ІТ-09Т Data Panel

ІТ-09Т Data Panel

Displays information about ambient dose equivalent rate of gamma radiation, real time and temperature. The data is communicated from the BDBG-09 detecting unit of gamma radiation, which is included in the delivery kit. IT-09T data panel together with the BDBG-09 detecting unit and RadMonitor software allow creating an automated system for continuous monitoring of background radiation.

More

ІТ-09 Data Panel

ІТ-09 Data Panel

Displays information about ambient dose equivalent rate of gamma radiation. The data is communicated from the BDBG-09 detecting unit of gamma radiation, which is included in the delivery kit. IT-09 data panel together with the BDBG-09 detecting unit and RadMonitor software allow creating an automated system for continuous monitoring of background radiation.

More

RIK-09 – Radiation Data System

RIK-09 – Radiation Data System

Displays information about the ambient dose equivalent rate of gamma radiation, date, real time and temperature. Data is transferred from the BDBG-09 detecting unit of gamma radiation, which is included in the delivery kit. Data panel together with the detecting unit and software allow creating an automated system for continuous monitoring of background radiation.

More

BDBG-09 for Gamma Radiation Detection

BDBG-09 for Gamma Radiation Detection

BDBG-09 is used both within data panels and automated systems of radiation monitoring to measure an ambient dose equivalent rate of gamma radiation.

More

BDBG-09 Water-Resistant

BDBG-09 Water-Resistant

BDBG-09 is used as a part of automated systems of radiation monitoring to measure ambient dose equivalent rate of gamma radiation in waterbodies and artificial reservoirs. The detecting unit is produced in hermetic stainless steel housing with IP68 ingress protection rating.

More

BDBG-09S for Gamma Radiation Detection

BDBG-09S for Gamma Radiation Detection

BDBG-09S detecting unit can be used as a part of systems instead of BDBG-09 detecting unit for measurement of dose equivalent rate of gamma radiation and temperature without software change.
BDBG-09S meets the requirements of IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2007, IEC 61000-4-4:2008 standards.

More

BDBG-15S for Gamma Radiation Detection

BDBG-15S for Gamma Radiation Detection

BDBG-15S is designed to measure ambient dose equivalent rate of gamma radiation in a wide range of values. Suitable for unmanned aerial vehicles, mobile robotic devices and automated systems of radiation monitoring.

More

RadMonitor System

RadMonitor System

RadMonitor is intended for continuous automated radiation monitoring of the environment at radiation hazardous sites. BDBG-09 detecting units of gamma radiation are the key element of the system which also includes IT-09T / IT-09 data panels, isolated interface converters and RadMonitor software. Personal computer can be included in delivery kit a at the customer’s request.

More

RadSpace

RadSpace

RadSpace is a unique two-tier system for remote radiation monitoring. It allows the operator to wirelessly receive information about radiation level from multiple remote monitoring points in real time. The system is fully flexible due to lack of limitations to the number of monitoring points and the distance of data transmission. Therefore, RadSpace can be easily adapted to specific needs of every customer.

More

Dosimeter POSHUK

Dosimeter POSHUK

Multipurpose search device intended to detect and localize sources of gamma, beta, alpha and neutron radiation.
The standard delivery kit includes gamma and beta radiation detecting units. Alpha and neutron radiation detecting units can be ordered separately.

More

Dosimeter STORA-TU

Dosimeter STORA-TU

A compact search device with telescopic tube for quick detection and localization of gamma and beta radiation sources.
5 seconds are enough for quick evaluation of gamma background with 4 built-in Geiger-Muller counters. A big display with luminescent backlight simultaneously indicates units of measurement, measurement errors, threshold level and real time. Analog indicator of radiation intensity facilitates localization of radiation sources. The device has a built-in memory for 1200 measurements and 999 objects of inspection.

More

Automated System of Distributed Radiation Monitoring

Automated System of Distributed Radiation Monitoring

The distributed two-level system is designed for remote monitoring of radiation condition of the environment. It
ensures obtaining of real-time information about the level of radiation from fixed or mobile monitoring points. Such monitoring points are built on the basis of the intelligent detecting units of gamma radiation (BDBG-09, BDBG-09S, BDBG-09 water-resistant, BDBG-15S) or data panels (IT-09, IT-09T), connected to a computer. The computer has to be connected to the Internet.

More

Bảng Dữ liệu ІТ-09Т Bảng Dữ liệu ІТ-09Т Hiển thị thông tin về tỷ lệ tương đương liều môi trường xung quanh bức xạ gamma, thời gian thực và nhiệt độ. Dữ liệu được truyền từ đơn vị phát hiện bức xạ gamma BDBG-09, được bao gồm trong bộ phân phối. Bảng dữ liệu IT-09T cùng với thiết bị phát hiện BDBG-09 và phần mềm RadMonitor cho phép tạo ra một hệ thống tự động để theo dõi liên tục bức xạ nền. Bảng Dữ liệu ІТ-09 Bảng Dữ liệu ІТ-09 Hiển thị thông tin về tỷ lệ tương đương liều môi trường xung quanh bức xạ gamma. Dữ liệu được truyền từ đơn vị phát hiện bức xạ gamma BDBG-09, được bao gồm trong bộ phân phối. Bảng dữ liệu IT-09 cùng với thiết bị phát hiện BDBG-09 và phần mềm RadMonitor cho phép tạo ra một hệ thống tự động để theo dõi liên tục bức xạ nền.  RIK-09 - Hệ thống dữ liệu bức xạ RIK-09 - Hệ thống dữ liệu bức xạ Hiển thị thông tin về tỷ lệ tương đương liều môi trường xung quanh bức xạ gamma, ngày tháng, thời gian thực và nhiệt độ. Dữ liệu được truyền từ đơn vị phát hiện bức xạ gamma BDBG-09, được bao gồm trong bộ phân phối. Bảng dữ liệu cùng với thiết bị phát hiện và phần mềm cho phép tạo ra một hệ thống tự động để theo dõi liên tục bức xạ nền.  BDBG-09 cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-09 cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-09 được sử dụng cả trong các bảng dữ liệu và hệ thống giám sát bức xạ tự động để đo một tỷ lệ tương đương liều lượng bức xạ gamma xung quanh.  BDBG-09 chống nước BDBG-09 chống nước BDBG-09 được sử dụng như một phần của hệ thống giám sát bức xạ tự động để đo tỷ lệ tương đương liều lượng môi trường xung quanh bức xạ gamma trong nước và hồ chứa nhân tạo. Thiết bị phát hiện được sản xuất trong vỏ bằng thép không gỉ kín với xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập IP68.  BDBG-09S cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-09S cho phát hiện bức xạ Gamma Thiết bị phát hiện BDBG-09S có thể được sử dụng như một phần của hệ thống thay vì thiết bị phát hiện BDBG-09 để đo liều lượng bức xạ gamma và nhiệt độ tương đương mà không thay đổi phần mềm. BDBG-09S đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3: 2007, IEC 61000-4-4: 2008.  BDBG-15S cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-15S cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-15S được thiết kế để đo tỷ lệ tương đương liều môi trường xung quanh của bức xạ gamma trong một loạt các giá trị. Thích hợp cho các phương tiện trên không không người lái, thiết bị robot di động và hệ thống giám sát bức xạ tự động.

blogger LinkedIn Twitter Facebook