midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Liều kế cá nhân  >>  Cung cấp Liều kế cá nhân nhiệt phát quang TLD dosimeter

Liều kế cá nhân

Mô tả ngắn:The Mirion TLD dosimeter is a compact whole body do-simeter designed to measure deep dose and skin dose over the entire energy range. Các Mirion TLD đo liều là một toàn bộ cơ thể làm-simeter nhỏ gọn được thiết kế để đo liều sâu và liều da trên toàn bộ dải năng lượng.

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:


APPLICATIONS:
• Any occupational worker with potential exposure to gamma, X-ray, beta and/or neutron radiation. • Workers in nuclear power plants, research laboratories, hospitals, universities and industrial applications

KEY FEATURES
Measurement of Hp(10) and Hp(0.07) over the wide energy range (X-ray, photon, beta) • Smart badge design allows the exchange of filter materials, filter thickness and TL- materials. • Suitable for pellets, chips and rods • Barcode or hole code identification • Available in 6 different colors • Automatic processing with MIRION RE2000 TLD reader

DOSIMETER CONSTRUCTION
The standard TLD dosimeter card consists of a coded slide placed in a slide holder, and carried inside the dosimeter cover.
The slide has four positions for the detectors (pellets, chips or rods). The detectors are not attached to the slide positions and any required number of positions up to four can be used. This makes it possible to handle the elements separately (e.g. extremity or clinical dosimetry).
The filter positions (front and back of the holder) may be equipped with up to 1 mm thick Al filters, or it is possible for the customer to insert filters of their own choice. The fourth detector position is for measuring shallow (skin) dose produced by betas and low energy photons.
The name tag (on the back side of the cover) and a barcoded number of the slide are visible through the dosimeter cover
ACCESSORIES

CÁC ỨNG DỤNG:
• Bất kỳ công nhân lao động với khả năng tiếp xúc với tia gamma, tia X, phiên bản beta và / hoặc xạ neutron. • Người lao động trong các nhà máy điện hạt nhân, các phòng thí nghiệm nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và các ứng dụng công nghiệp
 
Các đặc điểm chính
Đo Hp (10) và Hp (0.07) trong dải năng lượng rộng (X-ray, photon, beta) • thiết kế huy hiệu thông minh cho phép việc trao đổi vật liệu lọc, độ dày lọc và vật liệu TL-. • Thích hợp cho bột viên, khoai tây chiên và que • mã vạch hoặc mã lỗ xác định • Có sẵn trong 6 màu sắc khác nhau • Tự động xử lý với MIRION RE2000 TLD đọc
 
đo liều XÂY DỰNG
Thẻ TLD đo liều tiêu chuẩn bao gồm một slide mã được đặt trên giá đỡ trượt, và tiến vào bên trong vỏ máy đo.
Slide có bốn vị trí cho các máy dò (dạng viên, khoai tây chiên hoặc que). Các máy dò không gắn liền với các vị trí slide và bất kỳ số lượng yêu cầu của vị trí lên đến bốn có thể được sử dụng. Điều này làm cho nó có thể xử lý các yếu tố riêng biệt (ví dụ cực hay dosimetry lâm sàng).
Các vị trí bộ lọc (mặt trước và sau của chủ sở hữu) có thể được trang bị lên đến 1 mm lọc Al dày, hoặc nó có thể cho khách hàng để chèn bộ lọc của sự lựa chọn của riêng mình. Vị trí máy dò thứ tư là để đo cạn (da) liều được sản xuất bởi beta và photon năng lượng thấp.
Thẻ tên (trên mặt sau của nắp) và một số mã vạch của slide có thể nhìn thấy thông qua các bìa đo liều
PHỤ KIỆN

blogger LinkedIn Twitter Facebook